Ефективна интеграция на малцинствата

Това обучение има за цел:

- да запознае участниците със специфичните характеристики на отделните малцинствени групи - интелект, личностни и психологически качества, характеристики и възможности, ценностна система, етнически характеристики, традиции и обичаи, мироглед и световъзприятие,

- да подобри рефлексията и саморефлексията на отделния участник при взаимодействието и работата му с ученик от малцинствена група;

- да повиши уменията за развитие, ограмотяване и изграждане на доверие у малцинствената група;

- да повиши мотивацията за съвместна работа и принадлежност към училището.