„Съвременното” литературно обучение (1-4 клас)

 

       Курсът на обучение е свързан с усъвършенстване подготовката на началните учители да управляват процеса на изграждане на литературни компетентности в началния етап на СОУ.

      Обучаваните учители усвояват интерактивни методи, които са в помощ на литературната интерпретация на художествения текст. Предоставя им се и методическа система от тренировъчни упражнения за усъвършенстване на четивната техника на учениците. Учителите се обучават и в изготвянето на мултимедийни задачи, стимулиращи бързото четене на текст с разбиране.

 

      Крайният резултат от курса е повишаване компетентността на обучаваните учители за методическа интерпретация на литературните текстове, изучавани в 1-4 клас.